top of page

Czym jest Klaster Innowacji Społecznych?

IMG_5343.jpg

Klaster Innowacji Społecznych to konsorcjum śląskich organizacji i przedsiębiorstw społecznych. Projekty i przedsiębiorstwa biznesowe realizowane wspólnie pod szyldem Klastra charakteryzuje innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów społecznych, etyka w biznesie oraz odpowiedzialne zarządzanie. Organizacja ta realizuje projekty strategiczne dla administracji publicznej, w tym projekty operatorskie, głównie w obszarze edukacji, cyfryzacji i polityki międzynarodowej.

Nasze strategiczne projekty

Od początku działalności Klastra udało się zrealizować szereg inicjatyw, w szczególności:

Celem konkursu jest rozwój młodych organizacji, grup nieformalnych, grup samopomocowych z terenu województwa śląskiego, poprzez rozdysponowanie kwoty 600 000 zł pomiędzy wnioskodawców. Rozdane zostały granty w wysokości od 1 000 zł do 5 000 zł. Za tę kwotę wnioskodawcy mogą zrealizować swój projekt. Wszystkie projekty, który otrzymały dofinansowanie zmierzają do osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych “Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020”.

To program podnoszenia kompetencji cyfrowych osób powyżej 25   roku    życia  mieszkających w województwie śląskim i opolskim, w tym nabycie przez nich umiejętności korzystania z e-usług  publicznych  i  komercyjnych, zwiększenie  aktywnego i wszechstronnego korzystanie z nowych technologii w życiu codziennym. Projekt trwał blisko dwa lata, w tym czasie zrealizowaliśmy trzy nabory wniosków, rozdzieliliśmy 59 grantów, rozdaliśmy ponad 5,5 miliona zł w celu przeszkolenia 10 000 osób.

Projekt miał na celu aktywizację seniorów poprzez promocję partycypacji obywatelskiej oraz zwiększenie świadomości korzyści płynących z ich angażowania się w tworzenie lokalnej polityki z  wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej. W ramach projektu przeprowadzone zostały warsztaty dla 15 grup seniorów (osób powyżej 60. roku życia) z 15 gmin woj. śląskiego by lepiej poznać ich problemy oraz przedstawić możliwości senioralnych organów opiniodawczych, jak np. rady seniora. Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czym jeszcze się zajmujemy?

Konsorcjum to zajmuje się także bezpłatną pomocą prawną i wspieraniem osób pokrzywdzonych przestępstwami. Oprócz projektów społecznych, Klaster prowadzi z sukcesami przedsiębiorstwa społeczne: restaurację oraz palarnię kawy. Działają one na wolnym rynku, jednocześnie będąc miejscem reintegracji osób niepełnosprawnych intelektualnie. Klaster jest certyfikowanym ośrodkiem wsparcia ekonomii społecznej, działa na rzecz ekonomizacji i rozwoju strategicznego PES w województwie śląskim. Więcej informacji znajdziesz na http://klaster.org.pl/.

Kilka słów o twórcy projektu

Instytut Rozwoju Rynku Pracy  jest częścią Klastra, ale także głównym realizatorem projektu “Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza 2.0”. Od 5 lat zajmuje się działalnością szkoleniową na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem z rynku pracy (młodzież NEET do 30. roku życia). Fundacja współpracuje z powiatowymi urzędami pracy w Zawierciu, Będzinie i Katowicach przy organizacji staży i szkoleń. 

Instytut angażuje się w aktywizację międzynarodową  młodzieży   poprzez  realizację  wymian z organizacjami partnerskimi z całej Europy, współpracując w tym zakresie z programem Erasmus Plus oraz Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Fundacja wspiera również rozwój ekonomii społecznej poprzez powołanie do życia Mobilnej Kawiarnii - spółki non-profit zajmującej się reaktywacją zawodową osób niepełnosprawnych.

IMG_20200527_172812.jpg
bottom of page