top of page

Czym jest Inicjatywa?

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza 2.0 ma na celu promowanie wiedzy na temat obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w 66 miastach na prawach powiatu. OIU jest istotnym narzędziem zwiększania wpływu obywateli na proces tworzenia prawa lokalnego. Zadaniem OIU jest także umożliwienie mieszkańcom łatwiejszego przygotowania obywatelskich projektów uchwał. 

IMG_1263 (1).jpg

Stworzyliśmy sieć 66 lokalnych ambasadorów w całej Polsce, których zadaniem będzie promowanie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w swoim mieście. Lokalni ambasadorzy zostaną przeszkoleni w Gliwicach z zakresu OIU, dzięki czemu zrozumieją ideę tej formy demokracji bezpośredniejPrezentujemy  portal  informujący o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej realizowanej w każdym mieście na prawach powiatu.

Misja Inicjatywy

Portal ten jest skutecznym narzędziem pomagającym przygotować obywatelskie projekty uchwał. Znajdują się na nim wszystkie niezbędne dokumenty, które każdy mieszkaniec będzie mógł wykorzystać przy procedurze związanej z  OIU.  Tworzymy warunki do rozwoju demokracji bezpośredniej.

Dlaczego Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza jest ważna?

Jest narzędziem demokracji bezpośredniej

Pozwala na kontakt z politykami

Obywatele mają większy wpływ na samorząd

Uczy tworzyć prawo lokalne 

Angażuje ludzi, którzy chcą zmienić

swoje najbliższe otoczenie

Umożliwia prowadzenie dialogu

z mieszkańcami

Jaka jest rola Ambasadorów?

Ambasadorzy OIU zorganizują i przeprowadzą szkolenia dla mieszkańców w swoim mieście. Na spotkaniu lokalni liderzy będą promować OIU, ale także będą zachęcać do aktywności obywatelskiej. Jeśli na spotkaniu pojawi się inicjatywa stworzenia projektu uchwały,  ambasadorzy  OIU  wspomogą  pomysłodawców w  przygotowaniu  wszystkich  niezbędnych  dokumentów z wykorzystaniem portalu poświęconemu projektowi.

Przeprowadzimy także kampanię społeczną mającą na celu przybliżenie istoty inicjatywy uchwałodawczej  oraz  przekazanie  wiedzy w zakresie wpływu lokalnego prawa na życie codzienne, metod tworzenia prawa lokalnego, możliwości wpływu obywateli na proces tworzenia prawa lokalnego, konstrukcji projektu uchwał oraz procedury obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Kampania będzie służyć promocji stworzonego portalu i zachęceniu mieszkańców do korzystania z niego w swoich  gminach/miastach.

IMG_5381.jpg

Podręcznik "Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza 2.0"

W ramach projektu powstanie podręcznik obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych w związku z nowelizacją ustawy  o  samorządzie  gminnym z dnia  31.01.2018 r. Dzięki podręcznikowi każdy aktywista lokalny będzie mógł zorganizować inicjatywę uchwałodawczą w swojej gminie. Podręcznik   będzie  opisywać  w szczególności:

Procedurę składania projektów uchwał

(w gminie, powiecie, województwie)

Zasady zbierania podpisów

Wzory dokumentów

Analiza prawna i orzecznictwo

Szczegółowe postanowienia związane

z warunkami formalnymi

Dobre praktyki

bottom of page