top of page

Jak inicjatywa uchwałodawcza wygląda w Tomaszowie Mazowieckim?

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza realizowana jest na podstawie art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr LXVII/604/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 

OIU wnosi się do Rady Miejskiej w formie projektu uchwały. Komitet pod OIU musi zebrać przez okres 60 dni kalendarzowych co najmniej 300 podpisów mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego miasta.  Zainteresowani OIU zobowiązani są do powołania Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. Komitet ten tworzy grupa co najmniej 10 mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do rady miejskiej. Komitet w pisemnym oświadczeniu może wskazać Pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania komitetu podczas prac rady miejskiej związanych z OIU. 

 

Niezwłocznie po zakończeniu zbierania podpisów pod OIU, projekt uchwały wraz z listą poparcia komitet składa Przewodniczącemu Rady MiejskiejProjekt uchwały zgłoszony w ramach OIU staje się przedmiotem obrad rady miejskiej na najbliższej sesji po złożeniu projektu jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia. 

Wniosek o podjęcie

uchwały i listy poparcia

Ambasador

Adrian Sęk

Absolwent Technikum  ZSP nr1 w Tomaszowie Mazowieckim, w którym uzyskał Dyplom Technika Mechaniki.  Obecnie uczeń na kierunku - Technik Administracji. Współzałożyciel i Prezes lokalnego Stowarzyszenia Patrioci dla Tomaszowa. Organizator licznych spotkań i wykładów  oraz akcji charytatywnych. Inicjator wielu przedsięwzięć mających na celu kształtowanie w młodym pokoleniu  postaw patriotycznych i obywatelskich. "

Adrian Sęk - zdjęcie.png

500 656 534

bottom of page