top of page

Jak inicjatywa uchwałodawcza wygląda w Zabrzu?

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza realizowana jest na podstawie art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr VII/88/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 

OIU wnosi się do Rady Miasta w formie projektu uchwały. Komitet pod OIU musi zebrać co najmniej 300 podpisów mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego miasta. Zainteresowani OIU zobowiązani są do powołania Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. Komitet ten tworzy grupa co najmniej 5 mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do rady miasta. Komitet w pisemnym oświadczeniu może wskazać Pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania komitetu podczas prac rady miasta związanych z OIU. 

 

Niezwłocznie po zakończeniu zbierania podpisów pod OIU, projekt uchwały wraz z listą poparcia komitet składa Przewodniczącemu Rady Miasta. Projekt uchwały zgłoszony w ramach OIU staje się przedmiotem obrad rady miasta na najbliższej sesji po złożeniu projektu jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia.

Projekt Uchwały

Wniosek o podjęcie

uchwały i listy

poparcia

Ambasador

Politolog, spec. polityka społeczna, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Student kierunku (II stopnia) Polityki Miejskie i Doradztwo Publiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Najmłodszy w historii Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Rokitnica. Pomysłodawca reaktywowania Młodzieżowej Rady Miasta Zabrze. Autor kilku projektów do Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego. Organizator wielu przedsięwzięć mających na celu aktywizację społeczną mieszkańców. Od 2020 roku pracownik Klastra Innowacji Społecznych, który odpowiada m. in. za koordynację projektu “Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza 2.0”. 

39762435_1492206277547164_63312778759115

Dylan Błażejowski

512 059 553

bottom of page