top of page

Jak inicjatywa uchwałodawcza wygląda we Wrocławiu?

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza realizowana jest na podstawie art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr LXII/1464/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji.

 

OIU wnosi się do Rady Miejskiej w formie projektu uchwały. Komitet pod OIU musi zebrać co najmniej 300 podpisów mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego miasta. Zainteresowani OIU zobowiązani są do powołania Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. Komitet ten tworzy grupa co najmniej 7 mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do rady miejskiej. Komitet w pisemnym oświadczeniu musi wskazać Przedstawiciela oraz jego Zastępcę, uprawnionych do reprezentowania komitetu podczas prac rady miejskiej związanych z OIU. 

 

Niezwłocznie po zakończeniu zbierania podpisów pod OIU, projekt uchwały wraz z listą poparcia przedstawiciel składa Przewodniczącemu Rady Miejskiej. Projekt uchwały zgłoszony w ramach OIU staje się przedmiotem obrad rady miejskiej na najbliższej sesji po złożeniu projektu jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia. 

Ambasador

Katarzyna Oliasz

Studentka Stomatologii na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Absolwentka wrocławskiego liceum nr XIV. Działaczka społeczna i wolontariuszka. Jedna z założycieli działającego lokalnie stowarzyszenia “Młodzi Dla Gminy Bogatynia” mającego na celu ożywienie życia kulturalnego w mieście i gminie Bogatynia.

797 384 213

Katarzyna_Oliasz_-_zdjęcie.png

Wniosek o podjęcie

uchwały i listy

poparcia

bottom of page