top of page

Jak inicjatywa uchwałodawcza wygląda w Tarnobrzegu?

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza realizowana jest na podstawie art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr LXV/699/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 18 października 2018 r.  w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 

OIU wnosi się do Rady Miasta w formie projektu uchwały. Komitet pod OIU przez okres 30 dni musi zebrać co najmniej 300 podpisów mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego miasta. Zainteresowani OIU zobowiązani są do powołania Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. Komitet ten tworzy grupa co najmniej 10 mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do rady miasta. Komitet w pisemnym oświadczeniu wskazuje, Pełnomocnika oraz jego Zastępcę, uprawnionych do reprezentowania komitetu podczas prac rady miasta związanych z OIU. 

 

W terminie 7 dni od dnia zakończenia zbierania podpisów pod OIU, projekt uchwały wraz z listą poparcia pełnomocnik składa Przewodniczącemu Rady MiastaProjekt uchwały zgłoszony w ramach OIU staje się przedmiotem obrad rady miasta na najbliższej sesji po złożeniu projektu jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia

Wniosek o podjęcie

uchwały i listy poparcia

bottom of page