top of page

Jak inicjatywa uchwałodawcza wygląda w Sosnowcu?

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza realizowana jest na podstawie art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 943/LXIX/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

 

OIU wnosi się do Rady Miejskiej w formie projektu uchwały. Komitet pod OIU w terminie 60 dni musi zebrać co najmniej 300 podpisów mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego miasta. Zainteresowani OIU zobowiązani są do powołania Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. Komitet ten tworzą mieszkańcy, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do rady miejskiej. Komitet w pisemnym oświadczeniu może wskazać maksymalnie 2 osoby uprawnione do reprezentowania komitetu podczas prac rady miasta związanych z OIU. 

 

Niezwłocznie po zakończeniu zbierania podpisów pod OIU, projekt uchwały wraz z listą poparcia przedstawiciele składają Przewodniczącemu Rady Miejskiej. Projekt uchwały zgłoszony w ramach OIU staje się przedmiotem obrad rady miejskiej na najbliższej sesji po złożeniu projektu jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia. 

 

Wniosek o podjęcie

uchwały i listy poparcia

bottom of page