top of page

Jak inicjatywa uchwałodawcza wygląda w Siemianowicach Śląskich?

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza realizowana jest na podstawie art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 661/2018 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty.

 

OIU wnosi się do Rady Miasta w formie projektu uchwały. Komitet pod OIU musi zebrać co najmniej 300 podpisów mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego. Zainteresowani OIU zobowiązani są do powołania Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. Komitet ten tworzy grupa co najmniej 10 mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do rady miasta. Komitet w pisemnym oświadczeniu może wskazać Przedstawicieli uprawnionych do reprezentowania komitetu podczas prac rady miasta związanych z OIU. 

 

Niezwłocznie po zakończeniu zbierania podpisów pod OIU, projekt uchwały wraz z listą poparcia przedstawiciele składają Przewodniczącemu Rady Miasta. Projekt uchwały zgłoszony w ramach OIU staje się przedmiotem obrad rady miasta na najbliższej sesji po złożeniu projektu jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia. 

Wniosek o podjęcie

uchwały i listy poparcia

Ambasador

Wojciech Gosek

Student politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor dwóch książek z dziedziny fantasy wydanych kolejno w 2016 i 2018 roku. Radny Młodzieżowej Rady Miasta Siemianowic Śląskich IV kadencji. Członek Stowarzyszenia Mieszkańców Siemianowic, ale także wolontariusz Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach. 

667 976 291

Prasówka (5).png
bottom of page