top of page

Jak inicjatywa uchwałodawcza wygląda w Przemyślu?

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza realizowana jest na podstawie art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 14/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 4 grudnia 2018 r.  w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 

OIU wnosi się do Rady Miejskiej w formie projektu uchwały. Komitet pod OIU musi zebrać co najmniej 300 podpisów mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego miasta. Zainteresowani OIU zobowiązani są do powołania Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. Komitet ten tworzy grupa co najmniej 15 mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do rady miejskiej. Komitet w pisemnym oświadczeniu wskazuje, Pełnomocnika i jego Zastępcę, uprawnionych do reprezentowania komitetu podczas prac rady miejskiej związanych z OIU. 

 

Niezwłocznie po zakończeniu zbierania podpisów pod OIU, projekt uchwały wraz z listą poparcia pełnomocnik składa Przewodniczącemu Rady MiejskiejProjekt uchwały zgłoszony w ramach OIU staje się przedmiotem obrad rady miejskiej na najbliższej sesji po złożeniu projektu jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia. 

Wniosek o podjęcie

uchwały i listy poparcia

Ambasador

Małgorzata Sielska

Animatorka Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Inkubatora Innowacji Społecznych, prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza. Członek Rady Pożytku Publicznego w Przemyślu. Wieloletnia działaczka społeczna. Od 2013 r. związana z sektorem ekonomii społecznej – poprzez wsparcie merytoryczne przy powstawaniu stowarzyszeń, fundacji, a także przedsiębiorstw społecznych w formie spółek, spółdzielni i in. W działaniu kieruje się zasadą: „Bądź zmianą, której oczekujesz”.

693 579 180

IMG_20200512_172432483.png
bottom of page