top of page

Jak inicjatywa uchwałodawcza wygląda w Piotrkowie Trybunalskim?

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza realizowana jest na podstawie art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr LX/759/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

OIU wnosi się do Rady Miasta w formie projektu uchwały. Komitet pod OIU musi zebrać przez okres 60 dni kalendarzowych co najmniej 300 podpisów mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego miasta.  Zainteresowani OIU zobowiązani są do powołania Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. Komitet ten tworzy grupa co najmniej 5 mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do rady miasta. Komitet w pisemnym oświadczeniu wskazuje, Pełnomocnika i jego Zastępcę, uprawnionych do reprezentowania komitetu podczas prac rady miasta związanych z OIU. 

 

W terminie 14 dni od dnia zakończenia zbierania podpisów pod OIU, projekt uchwały wraz z listą poparcia pełnomocnik składa Przewodniczącemu Rady Miasta. Projekt uchwały zgłoszony w ramach OIU staje się przedmiotem obrad rady miasta na najbliższej sesji po złożeniu projektu jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia.

Wniosek o podjęcie

uchwały i listy

poparcia

bottom of page