top of page

Jak inicjatywa uchwałodawcza wygląda w Nowym Sączu?

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza realizowana jest na podstawie art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr XIII/132/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia przez mieszkańców miasta Nowego Sącza obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

 

OIU wnosi się do Rady Miasta w formie projektu uchwały. Komitet pod OIU musi zebrać co najmniej 300 podpisów mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego miasta. Zainteresowani OIU zobowiązani są do powołania Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. Komitet ten tworzy grupa co najmniej 5 mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do rady miasta. Komitet w pisemnym oświadczeniu może wskazać, Pełnomocnika lub Pełnomocników, uprawnionych do reprezentowania komitetu podczas prac rady miasta związanych z OIU. 

 

Niezwłocznie po zakończeniu zbierania podpisów pod OIU, projekt uchwały wraz z listą poparcia komitet składa Przewodniczącemu Rady Miasta. Projekt uchwały zgłoszony w ramach OIU staje się przedmiotem obrad rady miasta na najbliższej sesji po złożeniu projektu jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia. 

Wniosek o podjęcie

uchwały i listy poparcia

Ambasador

Jakub Kruczek

Działacz na rzecz młodzieży w Nowym Sączu. Współorganizator wielu wydarzeń i inicjatyw takich jak : Festiwal Kolorów, Sądeckie Dni Fotografii, Piknik Miejski, czy spotkania dla fotografów z Sądecczyzny. Dodatkowo członek założycielski Stowarzyszenia Manufaktura Inicjatyw Twórczych, członek projektu Młodzi Aktywni Sądeczanie oraz działacz w Nowosądeckim Forum Młodzieży. Współzałożyciel a obecnie zastępca przewodniczącego w Młodzieżowej Radzie Miasta Nowego Sącza.

883 825 242

Jakub_Kruczek_-_zdjęcie.png
bottom of page