top of page

Jak inicjatywa uchwałodawcza wygląda w Mysłowicach?

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza realizowana jest na podstawie art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr LV/836/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty. 

 

OIU wnosi się do Rady Miasta w formie projektu uchwały. Komitet pod OIU w terminie 30 dni musi zebrać co najmniej 300 podpisów mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego miasta. Zainteresowani OIU zobowiązani są do powołania Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. Komitet ten tworzy grupa co najmniej 10 mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do rady miasta. Komitet w pisemnym oświadczeniu wskazuje Pełnomocnika i jego Zastępcę, którzy reprezentują komitet podczas prac rady miasta związanych z OIU. 

 

Niezwłocznie po zakończeniu zbierania podpisów pod OIU, projekt uchwały wraz z listą poparcia pełnomocnik składa Przewodniczącemu Rady Miasta. Projekt uchwały zgłoszony w ramach OIU staje się przedmiotem obrad rady miasta na najbliższej sesji po złożeniu projektu jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia. 

Wniosek o podjęcie

uchwały i listy poparcia

Ambasador

Rafał Myrda

Politolog, spec. polityka społeczna, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Student kierunku (II stopnia) Polityki Miejskie i Doradztwo Publiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 2019 roku Członek Zarządu Stowarzyszenia "Mysłowickie Porozumienie Samorządowe". Najmłodszy w historii Przewodniczący Rady Dzielnicy Brzezinka. Autor kilkunastu projektów do Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego, w tym projektu zwycięskiego w 2019 roku dot. budowy placu zabaw na terenie dzielnicy Brzezinka. Organizator wielu wydarzeń o charakterze kulturalnym i sportowym.  Jego motywacją do pracy jest motto “pro publico bono”. Swoją pracą chce służyć mieszkańcom, w szczególności mysłowickiej młodzieży i mysłowickim seniorom.

Rafał_Myrda.png

663 240 862

bottom of page