top of page

Jak inicjatywa uchwałodawcza wygląda w Łodzi?

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza realizowana jest na podstawie art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr LXXVI/2080/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.

 

OIU wnosi się do Rady Miejskiej w formie projektu uchwały. Komitet pod OIU musi zebrać przez okres 30 dni co najmniej 300 podpisów mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego miasta. Zainteresowani OIU zobowiązani są do powołania Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. Komitet ten tworzy grupa co najmniej 5 mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do rady miasta. Komitet w pisemnym oświadczeniu wskazuje Pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania komitetu podczas prac rady miejskiej związanych z OIU. 

 

Niezwłocznie po zakończeniu zbierania podpisów pod OIU, projekt uchwały wraz z listą poparcia pełnomocnik składa Przewodniczącemu Rady MiejskiejProjekt uchwały zgłoszony w ramach OIU staje się przedmiotem obrad rady miejskiej na najbliższej sesji po złożeniu projektu jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia. 

Wniosek o podjęcie

uchwały i listy

poparcia

Ambasador

Natalia Matiaszczyk

Studentka trzeciego roku stosunków międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Działaczka  Studenckiego Koła Naukowego      Azji      Wschodniej      i    Pacyfiku.     Brała      udział

w promowaniu  projektów  w   ramach    Budżetu   Obywatelskiego

w Łodzi.

538 350 204

Natalia Matiaszczyk (1).png
bottom of page