top of page

Jak inicjatywa uchwałodawcza wygląda w Radomsku?

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza realizowana jest na podstawie art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr LVII/476/18 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 16 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 

OIU wnosi się do Rady Miejskiej w formie projektu uchwały. Komitet pod OIU musi zebrać przez okres 60 dni kalendarzowych co najmniej 300 podpisów mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego miasta.  Zainteresowani OIU zobowiązani są do powołania Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. Komitet ten tworzy grupa co najmniej 5 mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do rady miejskiej. Komitet w pisemnym oświadczeniu wskazuje, Pełnomocnika i jego Zastępcę, uprawnionych do reprezentowania komitetu podczas prac rady miasta związanych z OIU. 

 

Niezwłocznie po zakończeniu zbierania podpisów pod OIU, projekt uchwały wraz z listą poparcia komitet składa Przewodniczącemu Rady Miejskiej. Projekt uchwały zgłoszony w ramach OIU staje się przedmiotem obrad rady miejskiej na najbliższej sesji po złożeniu projektu jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia. 

Wniosek o podjęcie

uchwały i listy poparcia

bottom of page