top of page

Jak inicjatywa uchwałodawcza wygląda w Mikołowie?

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza realizowana jest na podstawie art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr XII/119/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 

OIU wnosi się do Rady Miejskiej w formie projektu uchwały. Komitet pod OIU musi zebrać co najmniej 300 podpisów mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego miastaZainteresowani OIU zobowiązani są do powołania Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. Komitet ten tworzy grupa co najmniej 15 mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do rady miejskiej. Komitet w pisemnym oświadczeniu wskazuje Pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania komitetu podczas prac rady miejskiej związanych z OIU. 

 

Niezwłocznie po zakończeniu zbierania podpisów pod OIU, projekt uchwały wraz z listą poparcia komitet składa Przewodniczącemu Rady MiejskiejProjekt uchwały zgłoszony w ramach OIU staje się przedmiotem obrad rady miejskiej na najbliższej sesji po złożeniu projektu jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia.

Oświadczenia

Wniosek o podjęcie

uchwały i listy poparcia

Ambasador

Kinga Mak

Studentka Politologii, Doradztwa Politycznego i Publicznego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Psychokryminalistyki na WSZOP. Radna Jednostki Pomocniczej nr. 12 w Katowicach. Pierwszy sekretarz MSWŚ. Organizatorka wielu imprez dla mieszkańców miasta. Działaczka społeczna, wolontariuszka w schronisku.

512 911 631

Kinga Mak- zdjęcie.jpeg
bottom of page