top of page

Jak inicjatywa uchwałodawcza wygląda w Konin?

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza realizowana jest na podstawie art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 67 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

 

OIU wnosi się do Rady Miasta w formie projektu uchwały. Komitet pod OIU musi zebrać co najmniej 300 podpisów mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego miasta. Zainteresowani OIU zobowiązani są do powołania Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. Komitet ten tworzy grupa co najmniej 5 mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do rady miasta. Komitet w pisemnym oświadczeniu może wskazać Przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania komitetu podczas prac rady miasta związanych z OIU. 

 

Niezwłocznie po zakończeniu zbierania podpisów pod OIU, projekt uchwały wraz z listą poparcia przedstawiciel składa Przewodniczącemu Rady MiastaProjekt uchwały zgłoszony w ramach OIU staje się przedmiotem obrad rady miasta na najbliższej sesji po złożeniu projektu jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia.

Wniosek o podjęcie

uchwały i listy

poparcia

Ambasador

Jakub Eltman

Student psychologii na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego oraz teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Radny Miasta Konina, od dwóch kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Finansów. Najmłodszy radny w swoim mieście, co wyraża w dbaniu o interesy swojego pokolenia. Członek Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Prezes wielkopolskiego oddziału Stowarzyszenia Młoda Prawica i członek Rady Krajowej. Wiceprezes Towarzystwa Patriotycznego Maksymiliana Tarejwy działającego w Koninie.

607 228 394

Jakub_Eltman_-_zdjęcie.png
bottom of page