top of page

Jak inicjatywa uchwałodawcza wygląda w Jaworznie?

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza realizowana jest na podstawie art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr IX/120/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty. 

 

OIU wnosi się do Rady Miejskiej w formie projektu uchwały. Komitet pod OIU musi zebrać co najmniej 300 podpisów mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego miasta. Zainteresowani OIU zobowiązani są do powołania Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. Komitet ten tworzy grupa co najmniej 10 mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do rady miejskiej. Komitet w pisemnym oświadczeniu może wskazać Pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania komitetu podczas prac rady miejskiej związanych z OIU. 

 

Niezwłocznie po zakończeniu zbierania podpisów pod OIU, projekt uchwały wraz z listą poparcia komitet składa Przewodniczącemu Rady MiejskiejProjekt uchwały zgłoszony w ramach OIU staje się przedmiotem obrad rady miejskiej na najbliższej sesji po złożeniu projektu jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia. 

Wniosek o podjęcie

uchwały i listy poparcia

Ambasador

Łukasz Zaroda

Student kierunku administracja i polityka publiczna na Akademii Ignatianum w Krakowie. W latach 2014–2018 radny Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna, od 2016 roku jej Przewodniczący. Od czerwca 2018 roku członek i aktywny działacz Stowarzyszenia Katolickiego Przyjaźń Jaworznicka. Współorganizator różnych działań na rzecz aktywizacji społecznej mieszkańców Jaworzna. Zaangażowany w przedsięwzięcia służące popularyzacji historii lokalnej.

513-956-877

Łukasz Zaroda - zdjęcie.jpg
bottom of page