Jak inicjatywa uchwałodawcza wygląda w Elblągu?

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza realizowana jest na podstawie art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr V/137/2019 Rady Miejskiej Elbląga z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych. 

 

OIU wnosi się do Rady Miejskiej w formie projektu uchwały. Komitet pod OIU w terminie 30 dni musi zebrać co najmniej 300 podpisów mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego miasta. Zainteresowani OIU zobowiązani są do powołania Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. Komitet ten tworzy grupa co najmniej 5 mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do rady miejskiej. Komitet w pisemnym oświadczeniu może wskazać Przedstawicieli uprawnionych do reprezentowania komitetu podczas prac rady związanych z OIU. 

 

Niezwłocznie po zakończeniu zbierania podpisów pod OIU, projekt uchwały wraz z listą poparcia przedstawiciel składa Przewodniczącemu Rady MiejskiejProjekt uchwały zgłoszony w ramach OIU staje się przedmiotem obrad rady miejskiej na najbliższej sesji po złożeniu projektu jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia.

Oświadczenia

Uchwała do

pobrania

Wniosek o podjęcie

uchwały i listy

poparcia

Projekt Uchwały

  • Facebook
  • Twitter
  • Szary Ikona YouTube