top of page

Jak inicjatywa uchwałodawcza wygląda w Białystok?

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza realizowana jest na podstawie art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr X/139/19 Rady Miasta Białystok z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 

OIU wnosi się do Rady Miasta w formie projektu uchwały. Komitet pod OIU musi zebrać co najmniej 300 podpisów mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego miasta. Zainteresowani OIU zobowiązani są do powołania Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. Komitet ten tworzy grupa co najmniej 10 mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do rady miasta. Komitet w pisemnym oświadczeniu wskazuje Pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania komitetu podczas prac rady miasta związanych z OIU. 

 

Niezwłocznie po zakończeniu zbierania podpisów pod OIU, projekt uchwały wraz z listą poparcia pełnomocnik składa Przewodniczącemu Rady MiastaProjekt uchwały zgłoszony w ramach OIU staje się przedmiotem obrad rady miasta na najbliższej sesji po złożeniu projektu jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia. 

Wniosek o podjęcie

uchwały i listy

poparcia

Ambasador

Ewa Jasińska

Certyfikowany trener organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego. Doradca zawodowy, mentor i animator w Ośrodku Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku (m.in. programy wspierania NGO’s, RDPP, bezrobotnych, osób z niepełnosprawnością, przedsiębiorstw społecznych), ekspert współpracy środowiskowej i OSL w Stowarzyszeniu Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Warszawie. Współtwórca Podlaskiej Sieci Pozarządowej, od 2011 jej sekretarz. Założyciel i superwizor w Stowarzyszeniu Trenerów Organizacji Pozarządowych w Warszawie. Koordynator i ekspert jednego z pierwszych w Polsce w 1993 r. programu aktywizacji i mobilizowania społeczności do działania - Programu Dialog. Absolwentka studiów pedagogicznych, a także Studium Animacji i Współpracy Środowiskowej (UG Gdańsk); Studium Superwizji, Animacji i Edukacji Środowiskowej (UG Gdańsk); Studiów Kierowania procesami edukacyjnymi w obszarze rewitalizacji, przedsiębiorczości, samorządności lokalnej (WSP Warszawa). Autorka publikacji dot. aktywności obywatelskiej.

85 675 21 58

Ewa Jasińska - zdjęcie.jpg
bottom of page